Koulukiusausta Saksan malliin

Discussion in 'Storage' started by Leevi, Jan 6, 2009.

 1. Leevi

  Leevi Guest

  *On suorastaan mielenkintoista huomata muuten miten juuri SUPO:n
  poliisivaltuuksia, nettivakoilua, puhelinsalaisuuksia ja urkintalupia yhän
  laajemmin erityisesti Holmlundin toimesta lisätään ydinhallinnollemma
  merittäin.. .Mutta, mutta???

  *Koskaan ei sen tarkemmin sanota MITEN tätä urkintaa ihan OIKEASTI
  suoritetaan ja toimeenpannaan sitten näillä perustuslakirikomuksin
  konkretisoitumaan.On tosiaan aika oleellista, että näin estetään kaikin
  mahdollisin keinoin ihmisuhreja tajuamasta miten tämä vakoilemisen sähköinen
  muoto toteutetaan "katutasolla". Vain kaltaiseni alan ammattilainen
  toisaalta osaa hakea niitä systeemiin liittyviä "akilleen kantapäitä"! On
  sanomatta selvää, että kannettaviensa akunpoisto ilman, että koneen
  fyysiseen toimintaedellytykseen tulee minkäänlaista ongelmaa haittaa
  SUPO/NSA porukkojen toimia niinpaljon ettei sellaisia faktoja saa
  julkituoda! On totta, ettei tällaisia faktoja sallittaisi sitten suin surmin
  levittää kansan tietoisuuksiin, esim tänne nettiin.

  *Ja koska kivaa vastaanottoa tuntuu piisaavan niin tässä lisää: Eli usein
  ihmisillä on harhakäsitys siitä, että kopioimalla saa ID-koodit
  häippäsemään. Kopioikaa kaksi perussivua, tai ajakaa printteriin. Siirtäkää
  ne päällekkäin. Ja liu-uttakaa tuuman verran. Huomaatte miten molemmissa
  kuvien reunoissa on kuin hyttysen paskapisteitä miltei samanlaisesti
  sikinsokin. Nykyään ne voi olla myös esim. vain UV_valossa näkyviä
  valkoisia!! Joka reunassa ja kuvan keskialueilla tämä sama CIA-koodeksi
  loistaa mukanaolollaan. Siinä on siis päivämääriä, maatunuksia, koneen
  omistajia ja kopiomääreitä ja vastaavia kokonaistietokirjoja. Näillä sitten
  vielä vaikka kymmenkertaisísta kopioinneista kyetään täsmähakemaan koko
  kirjamateriaalin reitti salaisista arkistoista flaierreihin asti.. .Eli
  rakkaat lukijat muistakaa nyt myös tällaisten faktojen olemassaaolot.
  Nykyinenm teknikan maailma on täynään tämän tyyppisiä ydinalan
  sudenkuoppameriä. Toki näihin on erinäisiä "kiertoreittejä" mutta ne osaavat
  kiertää lähinnä aniharvat alan huippuosaajat.. ..!
   
  Leevi, Jan 6, 2009
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
There are no similar threads yet.
Loading...